Brake Dust Cut (High Concentrated)/Tẩy bê tông (đậm đặc) 18L

Acid cleaner for wheel to remove brake dust cut

Mã: 719-18 Danh mục: