Clay Bar For Wheel Boxed/Đất sét dành cho lazang kèm hộp 200g

Clay bar for removing contaminations dirt on wheel