Pitch Clean/Tẩy nhựa đường, băng keo 1L(500ml×2)

Liên hệ để báo giá

Tar & pitch cleaner for painted surfaces only