Pitch Clean/Tẩy nhựa đường, băng keo 500ml

Liên hệ để báo giá

Tar & pitch cleaner for painted surfaces only